Guru Krupaiyai Maravadiru Maname

Transliteration

Raga: Manirangu

Tala: Adi 

Pallavi

guru kripaiyai maRavAdiru manamE
oru nALum nI

Aunpallavi

kODip piRavigaL eDutthAlum kiDaikkAdha
arumaiyilum arumaiyAna

Charanam

thEDit thEDi alaindAlum peRa muDiyAdhu
ODi ADi sambAdhikkavum muDiyAdhu
kADu malaigaLil thavam seydAlum kiDaikkAdhadu
eppADu paTTAlum kiDaikkavum kiDaikkAdu
maDuvil aravin mIdhu ADiya kaNNan aruLAl kiDaippadhu

 

 

 

Leave a reply