Hayagrivam Ashrayeham

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Desh
Tala: Adi

Pallavi
hayagrIvamAshrayeham (hayagrIvam)

Charanam
lakshmyAlingatavAmabhAjam
lokarakshakam yogadaivatam (hayagrIvam)

parvatavAsinam prasannasvarUpam
bavabayaharam jnAnasavarUpam (hayagrIvam)

sakalavidyAnAmAdhArasthAnam
shAntamuralIdharavidyAshikshaNam (hayagrIvam)

Original Kirtan


Leave a reply