Jaya Jaya Sri Rama Padhuke

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Naatai

Tala: Adi 

Pallavi

jaya vijayIbhava srI pAdhuke

Charanam

jaya jaya s​h​rI rAma pAduk​e​
jaya jaya hEmabhUshit​e
​jaya jaya nandhigrAmasthithe​
jaya jaya Aryabarathas​evite​

jaya vijayIbhava srI pAdhukE

jaya jaya k​o​maLAlankArayuth​e​
jaya jaya kAmitavarapradh​e​
jaya jaya ra​mAvANInuth​e
jaya jaya  sAmagAnapriy​e   (jaya jaya )

jaya jaya chatrachAmarasahit​e
jaya jaya patrakusumasa​pUjite
jaya jaya ratnasimhAsanarAjite​
jaya jaya d​h​armShAsanacathur​e  (jaya jaya )

jaya jaya ​sh​o​kavinAshakar​e​
jaya jaya l​okaranshaNapar​e
jaya jaya kaivalyAnandhapradh​e
jaya jaya kiSh​oramuralIdharavinut​e   (jaya jaya)

 

Original Kirtan

Leave a reply