Kaiyai Thaada Gokula Ramana

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Shankarabharanam
Tala: Adi

Pallavi

kaiyai thAdA gOkula ramaNA – kaiyai thAdA
kaiyil niRaiya pAl veNNey tharuvEn kaiyai thAdA !

Charanam

deva devA devaki maindhA kaiyai thAdA

vasudevan maindha paravAsudevA kaiyai thAdA

yashasvini yashodai kuzhandAi kaiyai thAdA

nandhan petRa nalvarame kaiyai thAdA

poothanai prANanai kuDittha puNyA kaiyai thAdA

shakaTatthai saadiya sarvaswAmi kaiyai thAdA

kATrarakkanai vIzhthiya vimalA kaiyai thAdA

pAlveNNai thiruDiya bAlakA kaiyai thAdA

maNNai uNDa maNNalandhavA kaiyai thAdA

uralil kaTTuNDa upanishad poruLe kaiyai thAdA

kuberan kuzhandaigaL kuTRam nIkkiyavane kaiyai thAdA

mADu kanDrugaL meitthiTTa mAdhavA kaiyai thAdA

AngAngu vandha arakkarai sADiyavA kaiyai thAdA

AyargaLuDan uNavu UNDa utthamA kaiyai thAdA

pasuvum kanDrum bAlakanum AnAi kaiyai thAdA

nAnmuganai naDunaDunga cheiydAi kaiyai thAdA

kALiyan thalaiyil ADiya guruve kaiyai thAdA

kATTu thIyai vizhungiya vitthakA kaiyai thAdA

vEynguzhal Uthi kuLira cheyidAi kaiyai thAdA

uDaigaLai maraittha utthamA nIye kaiyai thAdA

veLvi manayALin uNavai uNDAi kaiyai thAdA

indhiran veLviyai thadutthavane kaiyai thAdA

govardhana malaiyai kuDaiyAi piDitthAi kaiyai thAdA

rAsam Adiya azhagukku azhage kaiyai thAdA

akrUrar azhaikka sendravane kaiyai thAdA

kUnikku azhagum iLamaiyum thandhavA kaiyai thAdA

chANuran muShTikanai chAdiyavA kaiyai thAdA

kuvalaiyApIDatthai kudhari erinthAi kaiyai thAdA

mAman kamsanukku yamanum AnAi kaiyai thAdA

thAi thandhai sirai viDutthAi kaiyai thAdA

ugrasenanukku ariyAsanam thandhAi kaiyai thAdA

Original Kirtan

 

Leave a reply