Katham Mama Labhyam

 

 

Transliteration

Raga: Saveri
Tala: Adi

Pallavi
katham mama labhyam tava viraham – kRuShNa (katham)

Anupallavi
bhava brahmAdisuragaNadurlabham
nirasta -sAmyAdhisaya visEsham – (katham)

Charanam
tava viraha vinA darshanam durlabham
tava darshanam vinA janma vyartham
tavmeva mama prANAdhAraha
tvarayA kuru virahakaTAksham – (katham)

Original Kirtan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *