Rajakumara Nijajanapala Sahaja Svabhava Premikavarada

 

Transliteration

Raga: Senjchurutti

Tala: Adi

rAjakumAra nijajanapAla sahaja svabhAva prEmikavarada
athilAvaNya vidhishivasannutha rathipathidarpaharaNa

sarvAlankrutha sarvasharaNya sarvasvAmin prEmikavarada
padanUpuradhara jithakharadUShaNa vadanAngamOhana prEmikavarada

akaNDAnanda vikaTabAlaka shakaTAsurahara prEmikavarada
sanjchalakuNDala kunjarapOShaNa manjULabhAShaNa prEmikavarada

mAlAlankrutha kalAdirasika alAdisvAmin prEmikavarada
rAdhAsamEda vEdavinutha nAthamuraLIdhara prEmikavarada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *