Rajati Yaduviraha

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Mohanam
Tala: Adi

Pallavi
rAjati yaduvIraha dvArakAdIshaha

Anupallavi

rakshita sakala yAdava kula janaha
sikshitAsura kaNaha pUbAraharaNaha

Charanam

ratnamaNimaya kritaha
rajIva divya lOcanaha
rakshita sakala sajjana maNdaaha
rukmiNi mAnasa ullAsaha

divya pItAmbara dharaha
dIna vAtsalya svabhAvaha
dhIra parAkrama svarUpaha
dharma rAjaya paripAlakaha

sudhampoari kruta snEha katAkshaha
sAdhu jana hrudaya vAsaha
samudra madhyE sthApita rAjyaha
kara kruta svarNa muralIlolaha

Original Kirtan

 

Leave a reply