Tava charana yugalam

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Bheemplas
Tala: Adi

Pallavi
tava charaNa yugalam eva gatirme
premika varada govinda

Charanam
karuNAsindho kuru me katAksham
gajendravarada govinda (tava charaNa..)

nahime bhaktih nahime shaktih
nahime mArgam sharaNAgatim vinA (tava charaNa..)

shRitajanavatsala RIvatsalAnchana
shRInivAsa govinda (tava charaNa..)

maNimaya bhUshaNa mathurAnAyaka
muraLIdhara lAlita govinda (tava charaNa..)

Original Kirtan

Leave a reply