Vaibhavam Vaibhavam Shri Hanumanta

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Sahaana

Tala: Adi 

Pallavi

vaibhavam vaibhavam s​h​rI hanumantA
vaibhavam vaibhavam amogham

Charanam

balaparAkrama prabhAva vaibhavam
tyAga yoga sahita vaibhavam

roga shoka rahita vaibhavam
vAchAla paNDita vaibhavam

bhakti virakti vaibhavam
kainkarya durantara vaibhavam

dhairya vIrya vaibhavam
asAdhya sAdhaka vaibhavam

buddhi yukti vaibhavam
shakti samartha vaibhavam

 

 

 

One Response to "Vaibhavam Vaibhavam Shri Hanumanta"

Leave a reply