Vani Namostute Vina Paani Namostute

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Kalyani

Tala: Adi 

Pallavi

vANi namOsthuthE
vINApANi namOsthuthE

Anupallavi

chathurbhuja rUpiNi chathurmukha patni
chathurvEda svarUpiNi chAthurvarNa pAlinI

Charanam

sakala vidyA AdhAra svarUpiNi
shuddha shvEtha vastra dhAriNi
sphaTika mAlAdhritha nArada janani
smitha muraLIdhara vAk vilAsini

Leave a reply