Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Ananda Bhairavi Tala: Adi Pallavi aparimitha kAruNya jO jO aparigraha bhaktha janapAla jO jO Charanam lalitha lAvaNya jO jO lalitha bhakthipriya jO jO kalhAra mAla jO jO – parimaLa kasthUri thilaka jO jO mAdhuri ramaNa …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Jonpuri Tala: Adi Pallavi ashtadhaLa pO kondu seididuvOm pOjai sishtargaLe! nAm ishtapadI (ashtadhaLa) Anupallavi kshamA, satyam, dayA, shAnti, bhakti, virakti pramai, gnyanam yenum dhaLangaL kONdu (ashtadhaLa) Charanam paramanukkugandhadhu pArilaridhAnadhu kAsukku kidaikkAdhadhu oru mAsillAdhadhu dAsargaL …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Shankarabharanam Tala: Jambai Pallavi AdhAram illadha ponOnjalil rAdhaiudan kaNNan Adum Onjal – lAli Charanam mAdarasi rAdhaiai Asaiudan pArtthu kaikOrthu kaNNan Adum Onjal – lAli pAdasarangaL paLapaLakka kAdhaludan kaNNan mAdarasi rAdhaiudan Adum Onjal – lAli …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Kapi Tala: Adi Pallavi alankAra priyanE aravindAksha (alankAra) Charanam punugu javvAdhu pannirum serttha parimala candanam aNivAi dEva (alankAra) malligai mullai mAlathi jAti narumaNa mAlai aNivAi dEva (alankAra) azakan unakku azhagu seivArundO pazhakkathinAl nANum thunindEn …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Madhyamavati Tala: Adi Pallavi varuvAi varuvAi varuvAi nI – KaNNA Karumainira kaNNA manivaNNA nI varuvAi (varuvAi) Charanam kuzhalOsai ketka kuNdalangal asaya azhagAna nadai nadandu nAda nI varuvAi (varuvAi) kAlindI maduvil nI kalinadanam purindAi kadambamara …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Hindolam Tala: Adi Pallavi kshIram svIkuru kshIrAbdhi shayana (kshIram) Charanam mandahaAsanamukha madanavilAsa maNinUpuradhara mangalanAyaka (kshIram) ratnakhacitasuvarNamaya pAtre sharkaramishritam premNA dattam (kshIram) Original Kirtan

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Madyamavati Tala: Adi Pallavi AyAhI krishNa shayanagruham AyAhi mAdhava madhusUdhana Charanam sugandha puShpAlankrita manne shetum sowndarya ratnamaya nikunjam (AyAhI) pratipadam anunayavacanena bhuvanasundara bhavatu sukham te (AyAhI) ptatikshaNam lokarakshnena srAntapriyatama visrAnti kartum (AyAhI) muralIdharapriya mukunda …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Ragam: Anandha Bhairavi Thalam: Adi bhuvana sundara yehI puNya shloka yehI ravichandra lochana yehI rAdhikA priya yehI yamunA vilola yehI yAdava kularatna yehI mandahAsana mukha yehI muraLIdhara yehI Original Kirtan रागम्: आनन्दभैरवि तालम्: तिस्रम् भुवनसुन्दर एहि! …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved