Blog Archives

  Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Khamas Tala: Adi  Pallavi sarvOtthamam hari bhajanam ragOtthama guNa bhajanam || sa || Anupallavi digdEshakAla nirapEkSham digvAsasa sanakAdya-parOkSham || sa || Charanam vEda – shAstra – sarva – sammatham vidhisutha nArada sthApithamatham athi sulabham Anandapradam …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Shanmugapriya Tala: Adi Pallavi: enna thAn uLLadu rAdhA nAmatthil – appaDi Anupallavi: Azham kANa muDiyavE muDiyAda Uzhalatra nilaiyAna anbu uLLadu || enna || Charanam: inimaiyAna sukham ondru uLLadu manidargaLin bhAgyam idil oLinduLLadu (prEma) bhakthi virakthi …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Shanmugapriya Tala: Adi Pallavi bhagavan nAmamE bhagavAn aruLai petruthandiDuvAY nIyE Anupallavi annai thandhai AsAn uRavinar thOzhan ellAm enakku nIyE Charanam pakkuvam illAdha enthanai pakkuva paDutthi akkaraiyuDanE thakka tharuNatthil yamunai thuRaivanai enthan pakkatthil niRutthiDuvAyE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Shanmugapriya Tala: Adi Pallavi nAmam ondrE pOdumE – vIN pEcchedaRku – hari (nAmam) Anupallavi sAdanamum nAmamAm sAdhyamum nAmamAm samsAra vEdanai nIkki shAnthi nalkiDumAm (nAmam) Charanam nAmam ondrinAl bhagavAnai pArttha bhakthargaL anEkam uNDu thAnE nAmam ondrinAl …

READ MORE

Ragam: KamAs Talam: Adi narajanamam aridhAnadhu –adhai marukkAmal marakkAmal karuthinil kondu seyalAttruvAi Ararivu kondadhidhu –Ezhu piravigalilum EttramAnadhu (nara) pAvangal seyyAmal bhAgavatha kadhai kEtthu paramapadha vItthai adaindhiduvAi (nara) thavarugal seyyAmal haribhakthi seydu thavarAmal Hari sannidhi adaindhiduvAi (n) thUngAmal pAngudan kIrthanam seydu …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Darbar Tala: Triputa  Pallavi nAmam solliDum nALelAm nalla nALE – hari Charanam 1. uNmai bhaktharkaLuDan kUDi avan pugazh pADi ADi kaLitthiDum nALelAm nalla nALE || nA || 2. gurunAthar charaNatthai aDaindu aDaikkalam pugundu thoNDu seydu vAzhndiDum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Shanmugapriya Tala: Adi  Pallavi bhagavan nAmamE bhagavAn aruLai petruthandiDuvAY nIyE  (bhagavan) Anupallavi annai thandhai AsAn uRavinar thOzhan ellAm enakku nIyE      (bhagavan) Charanam pakkuvam illAdha enthanai pakkuva paDutthi akkaraiyuDan thakka tharuNatthil yamunai thuRaivanai enthan pakkatthil niRutthiDuvAyE  (bhagavan) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Desh Tala: Adi  Pallavi nAma dAtA moksha dAtA kali kalmaSha auShadha dAtA Charanam bhagavan nAma japa smaraNam sarva shAstra sammatam  (nAma) niyama sAmAnya rahita nAma japam vinA gatirnAsti (nAma) bhagavan nAma Eva svayam bhagavAn iti vadati …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Karaharapriya Tala: Adi  Pallavi nAmam solluvOm vArIr  – sadhA hari nAmum solluvOm vArIr (nAmam) Charanam nAmam solla solla pAvam paRanthiDum nAmum solla solla puNNiyam sErnthiDum  (nAmam) nAmam solla solla thunbam vilagiDum nAmum solla solla inbam perugiDum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kanada Tala: Adi  Pallavi solla solla parakkuthaDA – nam pApam ellAm (hari nAmam) Charanam mella mella amaidhiyai thAnE uNaruthaDA nam manam kaLLa kaLLa vishayam ellAm vilaguthaDA  nammai viTTu nalla nalla vishayangaL ellAm thAne vandhu sErudhaDA thuLLa …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved