Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kurinji Tala: Adi  Pallavi jaya jaya durgE mArga sahAyE Charanam 01. jaya jaya janani jagadambE jaya jaya vaiShNavi viShNusOdari || jaya || 02. jaya jaya kAtyAyani kanyakumAri jaya jaya pArvathi parvatha kumAri || jaya || 03. …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kalyani Tala: Adi  Pallavi vANi namOsthuthE vINApANi namOsthuthE Anupallavi chathurbhuja rUpiNi chathurmukha patni chathurvEda svarUpiNi chAthurvarNa pAlinI Charanam sakala vidyA AdhAra svarUpiNi shuddha shvEtha vastra dhAriNi sphaTika mAlAdhritha nArada janani smitha muraLIdhara vAk vilAsini

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kanada Tala: Adi  Pallavi ranganAtha parabrahmaNE nama: || ra || Anupallavi bhUlOka vaikuNTha kShEtra vAsAya ranganAyakI hridayOllAsAya || ra || Charanam 01. ubhayakAvErI madhya nivAsAya utthama bhAShyakAra AshrithAya utsAhEna sadA kaTAkSha pradAya unnatha yOga shayanAya || …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Mohanam Tala: Adi  gOvinda hari gOvinda gOvinda hari gOvinda (2) 01. akhaNDarUpa gOvinda acyuthAnanda gOvinda amarajanapriya gOvinda akShararUpa gOvinda 02. ayOdyArAma gOvinda amithaparAkrama gOvinda ahalyApAlana gOvinda antharyAmin gOvinda 03. aprAkritha gOvinda anantharAma gOvinda ananthashayana gOvinda ambarIShapriya …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Pantuvarali Tala: Adi  Pallavi bhaktha vatsala parama dayALa pIthAmbaradhara bhavya guNAlaya Aunpallavi shankha chakra gadA dhara AjAnubAhO! acyutha sharaNam Charanam Adi puruSha anantha kalyANa guNasAgara adbhutha rUpa mama chitthAkarShaka thava nAma smaraNEna thava vAtsalyam muraLIdharasya mama …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Malayamarutham Tala: Adi  Pallavi kinjchit thava rAma bhakthim dEhi sanjIvi rAyA || ki || Aunpallavi manjuLa charaNa rAma dAsa vAnjChitha phalaprada prasiddha || ki || Charanam anjanA putra Artthi hara sanjchala bhakthi rahitha Eka hridaya kanjamanjari …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Huseni Tala: Adi  Pallavi shEShagirimaham gacChAmi shrInivAsam drakShyAmi Aunpallavi kEshAdhi pAda mOhanAkAram kEshavasUri bhaktha paripAlam || shE || Charanam 01. sadA ramAvAsithavakSha: sthalam sapthagirishikharE gambhIravAsam sundarabAhum mAlAlankritham shankachakradaram kaTihastham || shE || 02. makarakuNDaladharam mOhitha manmatham …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sarasvathi Tala: Adi  Pallavi kiLi koNDu vanda seydi thAn ennavO prEmika varada! prEmika varada! – kiLi Aunpallavi anDru nI gOdaikku aruLiyadu pOl inDru unai enakku aruLa sonnALO – kiLi Charanam 01. AchArya sthAnatthil thAnE irundu en …

READ MORE

  Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Madhyamavathi Tala: Adi  Pallavi pAhi ranga prabhO pAhi ranga prabhO rukmiNi ramaNa shrI paNDharISha prabhO || pA || Charanam divya svarUpa digambarEsha dInadayALa shrI paNDharISha prabhO || pA || 02. vaikuNTha vAsa vaijayanthI dhara vainathEyArUDa …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Simhendra Madhyamam Tala: Adi  Pallavi kanavil kaNDavan ivan thAnO chaDudiyil pArtthu badil sollaDi thOzhi – nAn || kanavil || Anupallavi kanavil kaNDanAL mudal indanAL varaiyil ninaivellAm avanE niRainduLLAn || kanavil || Charanam anjchanam koNDa iDadu kaiyai …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved