Blog Archives

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Sindhu Bhairavi Tala: Adi  Pallavi namO namO shrInivAsa – anisham namO namO shrIvEnkaTEsha Charanam 01. shyAmaLa gAtra shrInivAsa sarvasharaNya shrIvEnkaTEsha 02. satya svarUpa shrInivAsa sarva niyAmaka shrIvEnkaTEsha 03. shEShagirISha shrInivAsa ashEShapAlaka shrIvEnkaTEsha 04. shEShashayana shrInivAsa …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration http://godivinity.org/wp-content/uploads/2020/05/2018_10_19_Kirtan_Dipa_Jyothiyile_Venkatesan_597.mp3 Transliteration Raga: Brindavana Saranga Tala: Adi  Pallavi dIpa jyOthiyilE vEnkaTEshan thunbam tholaitthiDuvAn vEnkaTEshan Charanam 01. thAmaraik kuLam thannil vEnkaTEshan thAmadaminDrik kAtthiDuvAn vEnkaTEshan 02. thuLasIvanam thannil vEnkaTEshan thuyaram theertthiDuvAn vEnkaTEshan 03. Odum maRaidanil vEnkaTEshan OnkAramAy ninDrAn vEnkaTEshan 04. …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Huseni Tala: Adi  Pallavi shEShagirimaham gacChAmi shrInivAsam drakShyAmi Aunpallavi kEshAdhi pAda mOhanAkAram kEshavasUri bhaktha paripAlam || shE || Charanam 01. sadA ramAvAsithavakSha: sthalam sapthagirishikharE gambhIravAsam sundarabAhum mAlAlankritham shankachakradaram kaTihastham || shE || 02. makarakuNDaladharam mOhitha manmatham …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Asaveri Tala: Adi  Pallavi thAm tham perumai aRiyAdu ninDranaiyO kEshava jagadrakShaka || thA || Charanam 01. viNNulagam viTTu maNNulagam vandu manidarukkAy paDAdana paTTu || thA || 02. hiraNyAkShan hiraNyakashipu iruvariDamum peTra avamAnangaL solli mALumO || thA …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Simhendra Madhyamam Tala: Adi  Pallavi kanavil kaNDavan ivan thAnO chaDudiyil pArtthu badil sollaDi thOzhi – nAn || kanavil || Anupallavi kanavil kaNDanAL mudal indanAL varaiyil ninaivellAm avanE niRainduLLAn || kanavil || Charanam anjchanam koNDa iDadu kaiyai …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Pantuvarali Tala: Adi  Pallavi vaittha mAnidhi perumALai vaitthakkaN vAngAmal pArtthiDuvAy nI thOzhi || vai || Anupallavi apAra mahimai koNDa ivaniDam kubEranum vandu aDipaNindAn anDrO || vai || Charanam kumudam ivanuDaiya kaNgaL amudam ivanuDaiya adharam kumudavaLLi prANanAyakan …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sahana Tala: Adi Pallavi: thirumalai yAtrai sella vENDum – en thirumalaiyappanai sEvikka vENDum Anupallavi: Ezhu malaiyai kaNNAl kaNDavuDan paravasamaDaindu vizhundu vizhundu sEvitthiDuvEn Charanam: 01. malaiyai suTri suTri vandiDuvEn sudandiramAy malaiyil angumingum ODiDuvEn 02. ADiDuvEn pADiDuvEn …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Naattai Tala: Adi Pallavi koNDADu paNpADu iduvE nam paNpADu – shrInivAsanai Anupallavi palavidha annam pazham bhakShaNangaLuDan parimaLa puShpavastra AbharaNangaLuDan charaNam thinai dIpam Etri puRappADu kaNDaruLi kalyANa utsavam aDikkaDi naDatthi vEda pArAyaNam muraLI gIthatthuDan AzhvArgaL aruLic cheyalgaLuDan …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Lathangi Tala: Jampai Pallavi oru noDi nin thiruvaDi nizhalil nAn nindriDa kODi piRavigaLin puNyam vENDum – vEnkaTavA Anupallavi aDi mUndru andru valiya vandhu kETTu – oru noDiyil Ongi ulagaLandha utthamanE || oru || Charanam aDikkIzh …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Bhairavi Tala: Adi  Pallavi jaya jaya shrInivAsa jaya jaya venkaTesha Anupallavi svAmi pushkariNI tIra vAsa svAmin Ananda vimAna nilaya nijAnanda rUpa  (jaya jaya) Charanam giridhara govinda saptagiri vAsa vrushabhAsurahara vrushabhAchalesha padmAvatIramaNa hrudayapadmavAsa anjanAsuta- vinuta anjanA-parvathesha (jaya …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved