Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kanada Tala: Adi  Pallavi ranganAtha parabrahmaNE nama: || ra || Anupallavi bhUlOka vaikuNTha kShEtra vAsAya ranganAyakI hridayOllAsAya || ra || Charanam 01. ubhayakAvErI madhya nivAsAya utthama bhAShyakAra AshrithAya utsAhEna sadA kaTAkSha pradAya unnatha yOga shayanAya || …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Atana Tala: Adi Pallavi: paNDari vara ennai pANDurangan ANaiyiTTAn ANaiyiTTAn || pa || Anupallavi: paNDari nAnum kiLambi viTTEn sarva ulagamum maRandu viTTEn chandrabAgaiyil snAnam seydEn paNDari namakku puthidalla ena uNardEn || pa || Charanam: sAdhukkaL …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Hindolam Tala: Adi  Pallavi bhUlOka vaikunTam gurupavanapurI gOlOkanAthan kOvil koNdulla Charanam saguNamum avanE nirguNamum avanE guNAtheetha bhaktharin uLLathil uRaibavan jOthiyum avanE swayam prakAsanE vediyarOdhum vEdAnthamum avanE guruvin pudalvanai mITTu guruvin perumaiyai nilai nAttinAn Ayakkalaigal anaithaiyum – …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sindhu Bhairavi Tala: Adi  Pallavi lakshmi varAham bhajare – mAnasa Anupallavi angushTha rUpA kshNamAtreNa druta yoga sharIram mohana virAt svarUpam hiraNyAksha haraNam shruti samrakshakam yagya svarUpam bhU varAham (lakshmi) Charanam kshIrAbdhi putrIm Alinganakaram kshArAbdhi banjakam thathvopadeshakAdharam …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Desh Tala: Adi Pallavi hayagrIvamAshrayeham (hayagrIvam) Charanam lakshmyAlingatavAmabhAjam lokarakshakam yogadaivatam (hayagrIvam) parvatavAsinam prasannasvarUpam bavabayaharam jnAnasavarUpam (hayagrIvam) sakalavidyAnAmAdhArasthAnam shAntamuralIdharavidyAshikshaNam (hayagrIvam) Original Kirtan

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Nilambari Tala: Adi Pallavi champakAraNyakshetrabAla jagadrakshaka rAjagopAla (cha) Charanam ekavastrAnvita thejomayarUpa rAgamAlikArchanapriya (cha) jaya srIchampakavallIramaNa gorakshaNakara rAjagopAla (cha) muraLIdhara mAnasasevita sakalamunihRudaya sadAbhAvita (cha) Original Kirtan

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Kedaram Tala: Adi Sloka dasharathabAlakam dharmasvarUpam daNDakAraNyavAsinam paramapAvanacAritram nrendram prapannahanarakshaNadRuDhavratam brAhmaNasevakam rAghavam sharaNam prapadye Pallavi vIrarAghavaha vijayate vaidehIramaNo vijayate (vIra) Charanam pitRuvAkyapAlana uttamaputraha brAhmaNasevana – dRuDavrataha brAhmAdusevita – sarasija- caraNaha bhaktAkaRShaka – pAvana-cAritraha (vIra) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Yamuna Kalyani Tala: Chapu Pallavi jagannatham mama kuladeivatam – bhaje (jagannatham) Charanam bhAmArukmaNi- sahita- divyasvaropam bhaktisAravarada-vaiShNava-sevitam (jagannatham) mandahAsamukha-sundaravadanam mama cittAkarShNa-manmathasvarOpam (jagannatham) kaishika – dvAdashI – dine – bahu – lalitam muralIdhara – prArthanA – …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Shanmukapriya Tala: Eka Pallavi chintayare srInivAsam – sadA (cintayare) Anupallavi tyakta parAnanda vaikuNTavAsam divyasvaropam dInadayAlum (cintayare) Charanam paNkajamocanam padmAvatI priyatamam bhRugumunirakshakam bhavyaguNAlayam (cintayare) saptagirirAjam sowlabhyasAgaram samsAriNAm sarvadA karuNayA rakshakam yatirAjamukhena paratatvaprakatanam muralIdharahRut -sancAradIpam (cintayare) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Desh Tala: Adi Pallavi iththunai krupai enmEl thagumO aiyA! nappinnai nAdhanE! yamunaiththuraivanE! (iththunai krupai) Anupallavi uNDu urangi oru thoNDum seyyAmal kAlam uruNDoDuthe (en) aiyA (iththunai krupai) Charanam bhakti ennbadhu ennavendru nAnariyEn shaktiyum illai dhavam …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved