Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Jonpuri Tala: Adi  Pallavi antharbhavane kusuma sugandhe alankruta manje mAdhava shethe  (antharbhavane) Charanam jhanjhala kvaNita nUpura shabdena rAdhA Agachchati kshIra pAtreNa rAdhA Agamana shabdam shrutvA natavaro mIlati nayanam sahasA madhura svareNa Ahvayati krishnA tathApi pashyati suptam …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Varali Tala: Adi  Pallavi rAdhA mAdhava yugaLam – nammai endRum kAththiDum yugaLam Charanam anbAna yugaLam azhagiya yugaLam Ananda yugaLam Ashraya yugaLam  (rAdhA) iniya yugaLam iNaiyatRRa yugaLam IdillA yugaLam Eshvara yugaLam (rAdhA) unmai yugaLam uvamaiyatRRa yugaLam Unjalil …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved