Blog Archives

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Shanmukapriya Tala: Eka Pallavi chintayare srInivAsam – sadA (cintayare) Anupallavi tyakta parAnanda vaikuNTavAsam divyasvaropam dInadayAlum (cintayare) Charanam paNkajamocanam padmAvatI priyatamam bhRugumunirakshakam bhavyaguNAlayam (cintayare) saptagirirAjam sowlabhyasAgaram samsAriNAm sarvadA karuNayA rakshakam yatirAjamukhena paratatvaprakatanam muralIdharahRut -sancAradIpam (cintayare) …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved