Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Madhyamavati Tala: Rupakam varuvAy varuvAy mahAlakShmi thAyE vanfdu engaL manaiyil nilaiyAy nilaitthiDuvAyE nIyE mullai malli thalaiyil tharitthu kuvalaya malarai kaigaLil tharitthu mUkkutthi rAkkoDi oDDiyANam netthichuTTi kAsu mutthu mAlaigaL padakkamum tharitthu netriyil thilakamum kaNgaLil karumaiyum kAdinil …

READ MORE

Ragam: Madhyamavati Talam:Rupakam Transliteration of the Kirtan: varuvAi varuvAi mahAlakshmi thAyE vandhu engaL manaiyil nilayAi nilaitthiDuvAi nIyE! mullai malli thalayil dharitthu kuvalaya malarai kaigaLil dharitthu mUkkuthi rAkkoDi oDDiyANam nethichuTTi kAsu muthu mAlaaigaL padakkamum dharitthu neTTrriyil thilagamum kaNgaLil karumaiyyum kAdhinil thODum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kunthalavaraali Tala: Rupakam Pallavi shravaNam kuru mama prArthanAm shravaNamangalanAmadheya kruShNa  (shravaNam) Anupallavi gajendra rAja stuti pAtra bhakta rakshaka bhajajjanArthihara snigdha kunthala  (shravaNam) Charanam kAmaye nAham lokasukham kAmaye nAham bhogasukham kAmaye nAham yogasiddhim kAmaye tava premabhaktim  …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Ananda Bhairavi Tala: Rupakam Pallavi paripUrNa paripUrNa paripUrNa pAlayamAm paripUrNa paripUrNa paripUrNa pAlayamAm Charanam girirAja rAja pAlayamAm karirAja varada pAlayamAm (paripUrNa..) vairi nAshaka pAlayamAm priya jana pAlana pAlayamAm (paripUrNa..) harimukha bhayankara pAlayamAm tribhangi rUpa …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved