Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kamas Tala: Adi Pallavi: sapthAha paThana shabdamEva shabdam gadAdharakathA Eva kathA   (sap)   Charanam: kAmajanaka darshanakAmam Eva akAmam shravaNanakShatrAdhi-pathi-guNam Eva shravaNIyam  (sap) shriya: pathi dAsyam Eva nijashrI: padmanAbha bhakthirEva padmanidhi:  (sap) purANapuruSha vaibhavapurANam Eva purANam …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Atana Tala: Adi Pallavi bhAgavatam paTatha – kincidapi bhavabhayam tyajata – re re (bhAgavatam) Anupallavi bhAgavatamiti shabdamAtreNa sarvathIrthAni supratiShThithAni (bhAgavatam) Charanam pratigRuham bhAgavatam bhajata pratidinam bhAgavatam pOjayata pratishaNam bhAgavatam smarata pratipadam muralIdharam namata (bhAgavatam) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration rAga: navarasa kAnada tAla: Adi pallavi unnatha guru maNdalam bhajAmi – santatam charanam dhruvarAjam aham namAmi dehi me tava tapa siddhim (unnatha guru) dvaita dosha rahitam bharatam namAmi dehi me tava vairAgyam (unnatha guru) bhakta …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Nigama kalpa taror galitam phalam sukha mukhAt amrutadrava samyutam | pibata bhAgavatam rasamAlayam muhuraho rasikA bhuvi bhAvukAh || Ragam: Nattai Thalam: Adi Pallavi srimad bhAgavatam svayam harireva……   (srimad bhAgavatam) Anupallavi sakala purANa madhye svayam prakAshakam …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved