Blog Archives

Original Kirtan Transliteration   Transliteration rAga Ahiri tAla: Adi pallavi yehi yehi raghuvIra – mAm pAhi pAhi parama pavitra      (yehi…) charanam karuNAsindho raghuvIra kArmukha pANe raghuvIra jAnakIramaNa raghuvIra jalajavilochana raghuvIra (yehi….) pAvana charitra raghuvIra pavana sutArchita raghuvIra naravaravesha …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Ragam : SimhendraMadhyamam Thalam : Adi Pallavi vIra simha dhIra simha ugra simha hunkAra simha Charanam attahAsa bhaktollAsa mattapaLLi vAsa satyavilAsa yoga svarUpa shoka vinAshaka roga nivartaka parama pavitra (vIra simha…) mAlolA bAlaka pAla maragada …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Ragam: Manirangu Thalam: Adi Pallavi urugAtha uLamum or uLamo! rAmA un kathayai kettu!      (urugAtha uLamum…) Anupallavi avathAram eninum patta pAdu pothum avaniyai kAkka ithu thAn vazhiyo!    (urugAtha…) Charanam rAma endru sonna mAthirathil romam …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved