Blog Archives

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Shankarabaranam Tala: Adi  Pallavi pADikkoNDiruppOm sadA nAngaL pADikkoNDiruppOm Charanam 01. maRai thEDi thEDi ODiyum, kANAda poruLai – pADi aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm 02. angum ingum thEDip palar, kANAda paramporuLai – pADi aDaindiDuvOm – nAngaL …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Mukhari Tala: Adi  Pallavi adisaya aruL onDru seydiDa vENDum vidhi sathi seydiDum enakku – kaNNA || a || Anupallavi madhi onDrillAdha nAn karuNAnidhi unnai gathi enDru nambi sannidi vandEn || a || Charanam aravaNai mEl paLLi …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Yamuna Kalyani Tala: Adi  Pallavi tvamEva kuthUhala kELi: – kriShNa ahamEva kOlAhala dAsi – kriShNa Anupallavi shrIvanamEva mamavAsam – thava nAnAvidhasmaraNam mamajIvanam || tva || Charanam 01. athiathi sundaram thavarUpam pathipathi luNThitha dadhibhANDam || tva || …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Bimplas Tala: Adi  Pallavi gOvardhanadhara-mUrtthE Ananda vardhana kara kIrtthE Aunpallavi surabhyAbhiShiktha surarAjAbhimAna hara sujanAbhi-vanditha abhinava jaladhara sundara Charanam vinItha jana vinutha gOvinda vishAla vakSha: sthala vanamAlAdhara vyatyasthapAda brindAvanEsha lalitha muraLIdhara lAvaNya rUpa    

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Hindolam Tala: Adi  Pallavi nIyE ennai ninaivinDri ATkoNDAy prEmikEndra Aunpallavi pAvangaLE seydu bhavasAgaratthil uzhanDrEn kaDaikkaN pArvai onDrAl karaiyETri viTTAyE Charanam karuNaiyin samudram nI kaNNanin rUpam nI unnaip purindu koLLa ennAl AgumO enDrum un ninaivil irukka vENDum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kedaragowlai Tala: Adi  01. grihE grihE kriShNa: bhAvanAbhuvanE grihE grihE pAShaNDadaivam prAkrithabhuvanE 02. grihE grihE gau: bhAvanAbhuvanE grihE grihE krAmasihma: prAkrithabhuvanE 03. grihE grihE bhAgavatham bhAvanAbhuvanE grihE grihE grAmyakathA prAkrithabhuvanE 04. grihE grihE thuLasI bhAvanAbhuvanE grihE …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Mohanam Tala: Adi  Pallavi paTTAbhi kriShNam bhaja rE sadA … mAnasa Aunpallavi (shvEtha) Chatra chAmara sahitham – shvEtha airAvatha nAtha pUjitham Charanam kAmadhEnu nandinI sahitham kAmitha phalapradam karuNAmUrtthim kAmarahitha dEva pUjitham shyAma sundaram muraLIdharam     …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Yadukula Kambhoji Tala: Adi  Namavali 01. bhakthan pADa bhagavAn ADuvAn bhagavAn pADa bhakthan ADuvAn 02. bhakthan pEsa bhagavAn kETpAn bhagavAn pEsa bhakthan kETpAn 03. bhakthan solvadai bhagavAn seyvAn bhagavAn solvadai bhakthan seyvAn 04. bhakthan perumaiyai bhagavAn …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Saraswati Tala: Adi  Pallavi kriShNa mandiram gacCha nirantharam kriShNa mantram japatha nirantharam – rE rE Anupallavi kriShNa kIrtthanam nartthanam Eva kriShNa bhakthi vardhana sAdhanam sathatham || kri || Charanam kriShNa dAsyam bhuvanE yashasyam kriShNa kathA sadA …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sindhubhairavi Tala: Adi  Pallavi karuNai ondrE AdAramAm kaNNA – karuNai Anupallavi sharaNAgatha bandhO Apad bandhO akAraNa karuNai koNDa dayAsindhO – karuNai Charanam ivvulagiRkum maRuvulagiRkum bhakthikkum mukthikkum, andraikkum indraikkum endraikkum  

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved