Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Hindolam Tala: Adi Pallavi: kriShNa bhakthiyai tharuvAruNDO enakku ikkaNamE ingEyE – shAshvathamAna Anupallavi: yakSha – kinnara – gandharvargaLO sapthariShigaLO bhAgavathOtthamargaLO Charanam: 01. piRandadu mudal inda nAL varaiyil Alayam sendrEn arcchanai seydEn bhAgavatham paDitthEn kathaiyum kETTEn …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Hindolam Tala: Adi Pallavi: en AyuLil endrAvadu oru nAL un darishanam kiDaitthiDumO kaNNA Anupallavi: kenjchiDum enai nI vanjchikkAmal konjchamEnum aruL purindiDuvAy Charanam: 01. indru varuvAy nALai varuvAyendru eNNi eNNi EngitthAn pOnEn 02. manamthAn varavillaiyA karuNaithAn …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Saveri Tala: Adi Pallavi: kavalaiyai pOkkiyenai kAtthiDa varuvAy kaNakkilA guNangaL koNDa hanumAnE Anupallavi: sugrIva rAma maithili bharatha vibhIShaNan kavalaiyai pOkkiyadu nIyandrO || ka || Chaanam: samayasanjIvi pOl thakka samayatthil vandu anjchElendru niRpadu nIyandrO anjavaikkum kOL …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sahana Tala: Adi Pallavi: tharuNam idai aRindu karuNai seyya vENDum kaNNA Charanam: 1. varuNan nindru peyda pozhudhu kundru eDutthu kAtthAy andrO 2. pAnjchAli andru anjali seydu azhudapOdu akkaNamE thugil thandu thuyaram thIrtthAy andrO 3. mazhalai …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Shankarabaranam Tala: Adi Pallavi: sthira bhakthim dEhi mE kriShNa pIthavasana dara brundAvanapathE Anupallavi: chapala svabhAvam mama chittham (kriShNa) apalAyAm ashakthAyAm mayi kuru karuNAm Charanam: brahma rudrAdi sEvitha charaNa mAyA rahitha madhusUdana paramapadanAtha paravAsudEva muraLIdhara muni …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Charukesi Tala: Adi Pallavi aLLa aLLa kuRaiyAda kutramillAda bhakthiyai aruLiDa vENDum – kaNNA Anupallavi kaLLamillAda bhakthiyai uLLatthilE theLLattheLivAga uNarndiDa vENDum  (aLLa) Charanam kutrEval unakkE seydiDa vENDum matraiya kAmangaL nAn maRandiDa vENDum natravam iduvE endru nanguNarndiDa …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Saramathi Tala: Adi Pallavi nI irukkum iDatthil kaNNan iruppAn andrO – thuLasi mAthAvE   (nI irukkum) Anupallavi piRakkum pozhudhE divya sugandhatthuDan piRakkum pavithra dEviyE  (nI irukkum) Charanam andru gOpiyargaLai viTTu pirinda kaNNanai kATTi koDutthadhu nIyandrO indru …

READ MORE

rAgam: Anandabhairavi thALam: Adi pallavi dayai Ondru seyya vENDum kaNNA – nI enakku thaTTAmal dayai ondru seyya vENDum kaNNA kaNNA enakku anupallavi un mAyai enum pEyai oru gaNatthil vilakki (2) || da || charaNam paTTam paNam padhavi pugazh kAmam endru …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: SindhuBairavi Tala: Adi  Pallavi anubhavam vENDum uNmai anubhavam adhu uLLaththil thAnE uthiththiDal vENDum Anupallavi anubhavamillAdha ArppATTam ellAm avanambikkaiyai valarththiDum payanillai Charanam oru nAmaththil uRuthi vENDum orumanadhuDan nI solliDal vENDum Or uNarvE uLLathenbathai nI uNarnthiDal vENDum oru …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kamas Tala: Adi  Pallavi ahO bhAgyam ahO bhAgyam narajanma tatrApi durlabam haribhaktihi Charanam ahO bhAgyam ahO bhAgyam sAdhanA bhaktihi tatrApi durlabam bhavuka bhaktihi ahO bhAgyam ahO bhAgyam kruShNa bhaktihi tatrApi durlabam yugala rahasyam ahO bhAgyam ahO bhAgyam …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved