Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kanada Tala: Adi  Pallavi nalla samayamidai nazhuva viDAdhE – manadE Anupallavi kuRai onDrillAda manida uDalum guruvaruL satsangam kiDaitthuLLa – inda Charanam sOmbiyO uRangiyO iRumAndirundO angum ingum vINAga alaindO vAdam seydO vambu pEsiyO meyyil vAzhkkaiyai meyyena nambiyO …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Yadukula Kambhoji Tala: Adi  Namavali 01. bhakthan pADa bhagavAn ADuvAn bhagavAn pADa bhakthan ADuvAn 02. bhakthan pEsa bhagavAn kETpAn bhagavAn pEsa bhakthan kETpAn 03. bhakthan solvadai bhagavAn seyvAn bhagavAn solvadai bhakthan seyvAn 04. bhakthan perumaiyai bhagavAn …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kedaragowlai Tala: Adi Pallavi: bhIShma pithAmaham praNamAmi dEva vrathamaham praNamAmi Anupallavi: 1) sharathalpa – krutha – shayanam manmatha – shara – bhanjana dhIram 2) uttharAyaNa – puNya – kAla – prathIkShakam uttharAsutha priya prapithAmaham Chaanam: …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Kapi Tala: Adi  Pallavi kuTTi mIrA chuTTitthanam ellAm kaNNan viLaiyATTAcchE thOzhI  (kuTTi) Anupallavi paTTi thoTTiyellAm avaL bhakthimanam vIsiyadandrO thOzhI   (kuTTi) Charanam kAlil chalangai kaiyil thALam shruthiyuDan kUDi ADipADinaLE thOzhI eTTu thOzhigaLil champakalathAvE annai meerAvAy avatharitthanaLE thOzhI …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Madhyamavathi Tala: Adi  Pallavi bhAShyakAram bhajE bhAShyakAram bhajE Charanam bhavya guNAlayam bhAShyakAram bhAvuka vatsalam bhAShyakAram   (bhAShyakAram) Urdhva puNDrAngitam bhAShyakAram uththama ShlOkam bhAShyakAram (bhAShyakAram) kAShAya dhAriNam bhAShyakAram karuNA sAgaram bhAShyakAram  (bhAShyakAram) tridhaNDa ShObhikaram bhAShyakAram dhInavAtsalyam bhAShyakAram  (bhAShyakAram) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Jonpuri Tala: Adi  Pallavi annai mIrA thanakku iNai yAruNDu buvithanilE  (annai) Charanam kuzhandhai mIrA nenjam kuzhaindhu thanjam aDaindhAL kaNNAnaiyE (annai) inbam thuRanthu thunbaththil uzhandRu anbai perukki bhakti seythanaLE  (annai) aLLa aLLa pongi vandha bhAvaththai ellAm sollum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sindhu Bhairavi Tala: Adi  Pallavi chaitanya dEvA sharaNam srI kruShNa chaitanya dEvA sharaNam   (chaitanya dEvA)   Charanam varaNDa en idhayaththil kruShNa prEmayai nIyum theLiththiDuvAy  (chaitanya dEvA) pala vidham vidhamAy pADi ADinAlum prEmai illAviDil palanondRumillai  (chaitanya dEvA) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Kanada Tala: Adi Pallavi uddhavAya namOstute shuddha bhAgavatAya namOstute (uddhavAya) Charanam sAkshAt bRuhaspatishiShyAya sphaTika nirmalahRudayAya (uddhavAya) kRuShNOcchiShTabhakshakAya kruShNanirmAlyaveshThihAya (uddhavAya) gopIjana-maNDala-sevakAya gopamuralIdharapojitAya (uddhavAya) Original Kirtan

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Nattai Tala: Adi Pallavi bhAgyamE bhAgyam – nam Charanam sadguru darshanam sadguru upadEsam sadguru sEvai sadguru dhyAnam (bhAgyamE) bhAgavata paThaNam bhAgavata shravaNam bhAgavata sangamam bhAgavata sEvai (bhAgyamE) yugaLa pUjai yugaLa dhyAnam yugaLa sEvai yugala …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved