Blog Archives

http://godivinity.org/wp-content/uploads/2020/05/2018_11_09_Kirtan_Chintayare_Sri_Gurum_Manasa_598.mp3 Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Bhageshri Tala: Adi  Pallavi chinthayarE shrI gurum – mAnasa chinmaya mangaLa thEjOmaya vigraham Charanam 01. ApadbAndhavam anAtharakShakam Ashritha sajjana rakShakam || chi || 02. akhaNDa nAma sAmrAjya prabhum arcchitha muraLIdhara padayugaLam || chi ||

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Manirangu Tala: Adi  Pallavi guru kripaiyai maRavAdiru manamE oru nALum nI Aunpallavi kODip piRavigaL eDutthAlum kiDaikkAdha arumaiyilum arumaiyAna Charanam thEDit thEDi alaindAlum peRa muDiyAdhu ODi ADi sambAdhikkavum muDiyAdhu kADu malaigaLil thavam seydAlum kiDaikkAdhadu eppADu paTTAlum kiDaikkavum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Huseni Tala: Adi  Pallavi azhaitthazhaitthu ennai kripai seydiDuvArE – than kuzhandaiyai pOl en gurunAthar Aunpallavi paNDithan mudal pAmaran varai avarai aNDiyavargaLiDam ellAm aruL shakthi viLaiyADiDumE || a || Charanam 01. arumaiyAna kIrtthanangaL uNDu bhAvuka bhakthiyum uNDu …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: YamunaKalyani Tala: Adi Pallavi: guru vENDum guru vENDum guru vENDum guru vENDum kAraNamaTra guruvaruL vENDavE vENDum Charanam: 01. viShayam endra viSham muRiya, guru vENDum guru vENDum bhakthiyin Azham purindu bhakthi seydiDa, guru vENDum guru vENDum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Maandu Tala: Adi Pallavi gurunAthA gurunAthA endru koNDADiDuvOm – avar varum vazhimEl vizhi vaitthu kAtthiDuvOm   (gurunAthA)   Charanam naRumanam kamazhum (avar) padamalar sUDiDuvOm arumai arumaiyena agamagizhndiDuvOm     (gurunAthA) varumai varuttham ellAm paRandODiDumAm maRupiRavi eDutthadu pOl vAzhkkai …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Begada Tala: Adi  Pallavi pratyaksha deivamE gurunAthA! yendhan prayaksha deivamE gurunAtha! Anupallavi thavari thaLarndhu nAn vizhundhidum pOdhellAm dayaiyudan yennai aravaNaiththu paripAlikkum (pratyaksha) Charanam kuttram kurai chattrum  pArkkaadha chuttram yendhanukku nI oruvanE anrO! nattravarkOr palanAy bhuviyil avadharittha …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Bhairavi Tala: Adi  Pallavi kai koduththu ennai karayetrtri vitta undanukku kai mAru enna seyvEn gurunAtha! Anupallavi vaiyaththilE mIndum piRandhu uzhalAmal thAn uyya unnatha vazhikAttiya undhanukku (kai) Charanam kallum karaindidum vaNNam nI allum pagalum bhagavata kadhaiuraippAy uLLum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Arabhi Tala: Adi Pallavi jaya jaya mangalam srI guro jaya jaya mangalam sadguro Charanam kamalavilocana srI guro kAruNyamUrte sadguro bhagavatapriya srI guro paramadayAlO sadguro pAvanacaritra srI guro patithiddhAraka sadguro mangalacaraNa srI guro muralidharanuta sadguro (jaya …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Ritigowlai Tala: Adi Pallavi srI shankara guruvaram namAmi Anupallavi kAShAyAmbara veShtita-rUpam pAShaNda-mata-khaNDaNa-dhIram (Sri Shankara) Charanam OmkAra-japapriya-jnAnabhAskaram indravANI-vijayApyata-yashopAtram shrungAra-kriShNa-padAmbuja-pUjakam sundara-muralIdhara-guru-maNdala-gurum (Sri Shankara) Original Kirtan  

Original Kirtan Transliteration   Transliteration Raga: Revathi Tala: Adi Pallavi gOvindapuram endRu selvEnO – nAn gOvindapuram endRu selvEbO (gOvindapuram) Charanam kAvirikkaraiyil kAshAya udaiyil kaliyugavaradhanAm bOdhendhra yatIndhranin kamalacaraNaththaidh dharisanam seiya (gOvindapuram) thAraka nAmamE rakshikkum mandhiram AthmA rAmaniDam ramiththiDac ceyyum enas sidhdhAntham …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved