Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Karaharapriya Tala: Adi  Pallavi un aruL irundAl – kriShNa nAmatthil ruchi varum Charanam 01. un aruL irundAl – kriShNa dhyAnam siddhitthiDum un aruL irundAl – kriShNa leelaigaL purindhiDum || un || 02. un aruL irundAl – …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Senjurutti Tala: Adi  Pallavi koNDATTam koNDATTam barsAnAvil inDru koNDATTam Charanam 01. azhagu piRandadenDru anbu piRandadenDru 02. bhakthi piRandadenDru prEmai piRandadenDru 03. thUymai piRandadenDru vAymai piRandadenDru 04. peNmai piRandadenDru thAymai piRandadenDru 05. kalaigaL piRandadenDru karuNai piRandadenDru 06. …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Naatai Tala: Adi  Pallavi rAdhE rAdhE rAdhE enDru solliDuvOm padamalar enDrum paNindiDuvOm   Charanam 01. nidham nidham avaLait thEDi senDriDuvOm gathi nIyE enDru sharaN pugundiDuvOm || rAdhE || 02. (avaL) amuda mozhigaLai enDrum nAngaL kETTiDuvOm (avaL) …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Atana Tala: Adi Pallavi: bhakti rANi suTri varugindrAL prEma sAmrAjyamAm brindAvanam thanil (bhakti) Charanam: 01. thOzhigaL puDaisUzha nartthanam ADiDa kIrtthanam pADi pUmAri thUviDa chatra chAmara upachAratthuDan thannigarillA nAyaki ivaL  (bhakti) 02. eNNamellAm kaNNaniDam vaitthu annanaDai …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Sohini Tala: Adi Pallavi: shruNu rAdhE mama pUjAvidhim sarasam Charanam: thava madhurAdhara sudhaiva pAdyam gaLavalitha karalathikaiva hAram || shru || lajjayA nayanameelanavE dhyAnam nAnAvidha prEma-pralApamE vArcchanam || shru || shrIvana vikasitha sumagandhamEva dUpam gagana vilasitha …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Aarabhi Tala: Adi Pallavi: nAn oru gOpiyAy AnEn – bhAgyavasatthAl brundAvanam thanil piRandEn Ayiram Ayiram gOpiyar naDuvE aDiyALum oruvaLAy AnandippEnE || nA || oru kaNam kUDa rAdhai engaLai pirindiDa sahitthiDavE mATTAL ADiDuvOm nAngaL pADiDuvOm endrum …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Begada Tala: Adi Pallavi: enakkOr iDamuNDO – rAdhE un rAsamaNDalam thanil   || e || Anupallavi: veLLi nilavinilE yamunai kaRaiyinilE kaNNanuDan sErndu nI suzhandrADum pOdu || e || Chaanam: un manadil enakkOr iDamirukkumAnAl endrO oru nALanda …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Gowlai Tala: Adi Pallavi: vindai azhaguDaiyALE rAdhai sindaikkeTTAda Anupallavi: manmatha janakanum than vasamizhandu un vasamAna pin en vasam sol Edu (vindai) Chaanam: adupOl idupOl edupOl endru eDutthuRaippEn aduvum iduvum eduvum thOndriya mUlamum nIyallavO (vindai)

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Shanmugapriya Tala: Adi Pallavi: enna thAn uLLadu rAdhA nAmatthil – appaDi Anupallavi: Azham kANa muDiyavE muDiyAda Uzhalatra nilaiyAna anbu uLLadu || enna || Charanam: inimaiyAna sukham ondru uLLadu manidargaLin bhAgyam idil oLinduLLadu (prEma) bhakthi virakthi …

READ MORE

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Maandu Tala: Adi rAdhaikkEtra kaNNan kaNNanukkEtra rAdhai sIthaikkEtra rAman rAmanukkEtra sIthai rAmanukkEtra lakShmaNan kaNNanukkEtra balarAman rAmanukkEtra riShigaL kaNNanukkEtra gOpiyar rAmanukkEtra dhanusu kaNNanukkEtra muraLI rAmanukkEtra ayOddhi kaNNanukkEtra madhurai rAmanukkEtra sarayU kaNNanukkEtra yamunai rAmanukkEtra mahAraNyam kaNNanukkEtra brundAraNyam …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved